ZPS - Zakres działalności

Praca z rodzicami
Praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo
Praca na rzecz pracownika socjalnego
Profilaktyka środowiskowa

PRACA Z RODZICAMI
Problemy
Alkoholizm
 • pomoc w formułowaniu wniosków do MKRPA
 • kierowanie osób nadużywających alkoholu i ich rodzin do Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
 • udzielanie wsparcia psychicznego i materialnego, poradnictwo
 • pomoc w pisaniu pism urzędowych do Sądu Rejonowego (wnioski alimentacyjne, rozwodowe, o ustalenie ojcostwa, zbadanie sytuacji rodzinnej, rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej)
 • objęcie pomocą dzieci z rodzin alkoholowych (udział w zajęciach świetlicy MOPS, wyjazd na kolnie)
 • wizyty kontrolne w środowisku z pracownikiem socjalnym
Narkomania
 • poradnictwo w zakresie możliwości wyjścia z uzależnienia
 • wskazywanie miejsc udzielających pomoc
 • współpraca z Punktem Konsultacyjnym d/s narkomanii w Miejskim Centrum Profilaktyki w zakresie umieszczania uzależnionych w ośrodkach terapeutycznych
Przemoc
 • pomoc w formułowaniu pism procesowych do prokuratury, sądu i policji
 • odseparowanie ofiary od sprawcy przemocy - zapewnienie schronienia, warunków do bezpiecznego funkcjonowania, wspieranie w działaniach mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowych
 • kierowanie do specjalistów: lekarzy, terapeutów
 • domowe interwencje we współpracy z policją
 • działania pomocowe na rzecz dzieci z rodzin z problemem przemocy
Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza (w tym rodziny niepełne)
 • poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych
 • kierowanie do specjalistów: psycholog, pedagog, psychiatra dziecięcy
 • kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zbadanie sytuacji rodzinnej
 • współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie ustalania planu pomocy dzieciom i rodzinie
 • współpraca z przedszkolami w zakresie: organizacji nieodpłatnych zajęć dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka, organizacji akcji "Dzieci-dzieciom" polegającej na przekazaniu paczek świątecznych zrobionych przez dzieci z przedszkola dla dzieci z rodzin ubogich oraz zabawy choinkowej
 • zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy prowadzonej przez MOPS
 • realizacja programu "Razem z dzieckiem" mającego na celu ukazanie rodziców korzyści płynących ze spędzania wolnego czasu z dziećmi, takich jak: pogłębienie więzi między rodzicami i dziećmi, poprawienie wzajemnych relacji
Długotrwała choroba
 • poradnictwo i pomoc w zdobywaniu sprzętu i środków higienicznych ułatwiających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom funkcjonowanie(we współpracy z Komitetem Pomocy SOS "Solidarność"
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (PSOUU, PZPiU) - wizyty domowe z lekarzem psychiatrą
 • kierowanie do DPS
 • kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego
 • organizowanie pomocy wolontariuszy dla osób niepełnosprawnych
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • poradnictwo i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów życiowych i załatwianiu spraw urzędowych
 • edukacja w zakresie umiejętności gospodarowania finansami
 • praca socjalna mająca na celu poprawę warunków zdrowotnych, higienicznych i racjonalnego odżywiania

PRACA Z DZIEĆMI RODZIN NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO
Świetlica
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami profilaktyki dla dzieci w wieku przedszkolnym (3,5 - 5 lat) -jeden dzień w tygodniu 2 godziny
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku (7-16 lat) -cztery razy w tygodniu po 2 godziny
 • zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową -jeden raz w tygodniu po 2 godziny
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego we współpracy z Komitetem Pomocy SOS "Solidarność", Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty:
 • ferie zimowe: półkolonie w mieście
 • wakacje: kolonie, półkolonie w mieście
Praca indywidualna z dzieckiem
 • kierowanie dzieci do specjalistycznych placówek (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodek Terapii i Rozwoju)
 • współpraca ze szkołami (pedagog, wychowawca), kuratorami sądowymi, Miejskim Centrum Profilaktyki i innymi placówkami, mającymi na celu pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej
 • indywidualna reedukacja, rozmowy indywidualne

PRACA NA RZECZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • udział w przeprowadzaniu wywiadu, wizycie kontrolnej, interwencji
 • poradnictwo i pomoc w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych i formułowaniu kontraktów
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania

PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA
Przygotowywanie i udostępnianie klientom MOPS materiałów profilaktycznych dotyczących:
 • trudności wychowawczych
 • przemocy domowej
 • choroby alkoholowej
 • sekt
 • obowiązku alimentacyjnego
 • AIDS
 • narkomanii
 • adopcji
 • bezdomności
 • warunków i form udzielania pomocy przez MOPS