SR - 安iadczenie piel璕nacyjne

安iadczenie piel璕nacyjne
安iadczenie piel璕nacyjne z tytu逝 rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przys逝guje:
 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie b璠帷ej rodzin zast瘼cz spokrewnion, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej,
 4. innym osobom, na kt鏎ych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opieku鎍zy ci捫y obowi您ek alimentacyjny, z wyj徠kiem os鏏 o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i
- je瞠li nie podejmuj lub rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob legitymuj帷 si orzeczeniem o niepe軟osprawno軼i 陰cznie ze wskazaniami: konieczno軼i sta貫j lub d逝gotrwa貫j opieki lub pomocy innej osoby w zwi您ku ze znacznie ograniczon mo磧iwo軼i samodzielnej egzystencji oraz konieczno軼i sta貫go wsp馧udzia逝 na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osob legitymuj帷 si orzeczeniem o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i.

Osobom, o kt鏎ych mowa w pkt 4, innym ni spokrewnione w pierwszym stopniu z osob wymagaj帷 opieki, 鈍iadczenie piel璕nacyjne przys逝guje, w przypadku gdy spe軟ione s 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:
 1. rodzice osoby wymagaj帷ej opieki nie 篡j, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s ma這letni lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i;
 2. nie ma innych os鏏 spokrewnionych w pierwszym stopniu, s ma這letnie lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i;
 3. nie ma os鏏, o kt鏎ych mowa w pkt 2 i 3, lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i.
安iadczenie piel璕nacyjne przys逝guje, je瞠li niepe軟osprawno嗆 osoby wymagaj帷ej opieki powsta豉:
 1. nie p騧niej ni do uko鎍zenia 18. roku 篡cia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy窺zej, jednak nie p騧niej ni do uko鎍zenia 25. roku 篡cia.
安iadczenie piel璕nacyjne nie przys逝guje, je瞠li:
 1. osoba sprawuj帷a opiek:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu逝 鄉ierci ma鹵onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 鈍iadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi趾u sta貫go, nauczycielskiego 鈍iadczenia kompensacyjnego, zasi趾u przedemerytalnego lub 鈍iadczenia przedemerytalnego,
  b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi趾u opieku鎍zego, 鈍iadczenia piel璕nacyjnego lub zasi趾u dla opiekuna, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp豉cie zasi趾闚 dla opiekun闚;
 2. osoba wymagaj帷a opieki:
  a) pozostaje w zwi您ku ma鹵e雟kim, chyba 瞠 wsp馧ma鹵onek legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i,
  b) zosta豉 umieszczona w rodzinie zast瘼czej, z wyj徠kiem rodziny zast瘼czej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi您ku z konieczno軼i kszta販enia, rewalidacji lub rehabilitacji, w plac闚ce zapewniaj帷ej ca這dobow opiek, w tym w specjalnym o鈔odku szkolno-wychowawczym, z wyj徠kiem podmiotu wykonuj帷ego dzia豉lno嗆 lecznicz, i korzysta w niej z ca這dobowej opieki przez wi璚ej ni 5 dni w tygodniu;
 3. na osob wymagaj帷 opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze郾iejszej emerytury;
 4. cz這nek rodziny osoby sprawuj帷ej opiek ma ustalone prawo do dodatku do zasi趾u rodzinnego, o kt鏎ym mowa w art. 10, specjalnego zasi趾u opieku鎍zego, 鈍iadczenia piel璕nacyjnego lub zasi趾u dla opiekuna, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp豉cie zasi趾闚 dla opiekun闚;
 5. na osob wymagaj帷 opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi趾u rodzinnego, o kt鏎ym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasi趾u opieku鎍zego, prawo do 鈍iadczenia piel璕nacyjnego lub prawo do zasi趾u dla opiekuna, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp豉cie zasi趾闚 dla opiekun闚;
 6. na osob wymagaj帷 opieki inna osoba jest uprawniona za granic do 鈍iadczenia na pokrycie wydatk闚 zwi您anych z opiek, chyba 瞠 przepisy o koordynacji system闚 zabezpieczenia spo貫cznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo貫cznym stanowi inaczej.
W przypadku zbiegu uprawnie do nast瘼uj帷ych 鈍iadcze:
 1. 鈍iadczenia rodzicielskiego lub
 2. 鈍iadczenia piel璕nacyjnego, lub
 3. specjalnego zasi趾u opieku鎍zego, lub
 4. dodatku do zasi趾u rodzinnego z tytu逝 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 5. zasi趾u dla opiekuna, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp豉cie zasi趾闚 dla opiekun闚
- przys逝guje jedno z tych 鈍iadcze wybrane przez osob uprawnion.

安iadczenie piel璕nacyjne przys逝guj帷e za niepe軟e miesi帷e kalendarzowe wyp豉ca si w wysoko軼i 1/30 鈍iadczenia piel璕nacyjnego za ka盥y dzie. Nale積 kwot 鈍iadczenia zaokr庵la si do 10 groszy w g鏎.

W przypadku, gdy o 鈍iadczenie piel璕nacyjne ubiegaj si rolnicy, ma鹵onkowie rolnik闚 b康 domownicy, 鈍iadczenia te przys逝guj odpowiednio:
 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. ma鹵onkom rolnik闚 lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o kt鏎ych mowa w ust. 1, potwierdza si stosownym o鈍iadczeniem z這穎nym pod rygorem odpowiedzialno軼i karnej za sk豉danie fa連zywych zezna. Sk豉daj帷y o鈍iadczenie jest obowi您any do zawarcia w nim klauzuli nast瘼uj帷ej tre軼i: "Jestem 鈍iadomy odpowiedzialno軼i karnej za z這瞠nie fa連zywego o鈍iadczenia.". Klauzula ta zast瘼uje pouczenie organu o odpowiedzialno軼i karnej za sk豉danie fa連zywych zezna.
W styczniu 2016 r. 鈍iadczenie piel璕nacyjne wynosi這 1300 z miesi璚znie.

Od 1 stycznia 2017 r. 鈍iadczenie piel璕nacyjne wynosi 1406 z w zwi您ku z przeprowadzon waloryzacj.

Przejd do:
安iadczenia rodzinne->Wysoko嗆 i rodzaje 鈍iadcze
安iadczenia rodzinne->Kryterium dochodowe

毒鏚這:
http://www.mpips.gov.pl