SR - Komunikaty

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom). Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne, który będzie realizował to zadanie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu informację jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta/gminy). Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. (obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku).
Źródło:
http://www.mpips.gov.pl
Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.
Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

W dniu 23 września 2014 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2869 zł, tj. 239,08 zł miesięcznie.
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
  1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
    • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
  2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
    • 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
  • 77 zł na dziecko do 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Źródło:
http://www.mpips.gov.pl
Komunikat w sprawie przepisów przejściowych w związku z nowelizacją od 1 stycznia 2012 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212), sprawy o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych (tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2011 r.).

Specyfiką świadczeń rodzinnych jest ustalanie prawa do nich na wniosek strony, przy czym, w zależności od rodzaju świadczenia i indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy, przyznanie wnioskowanego świadczenia może nastąpić od miesiąca złożenia wniosku, ale również od miesiąca późniejszego lub wcześniejszego niż miesiąc złożenia wniosku. Dotyczy to np. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku których, prawo do świadczeń może zostać przyznane za określony okres przed złożeniem wniosku. Jak wynika z powyższego, moment powstania prawa danej osoby do określonego świadczenia rodzinnego nie zawsze jest datą złożenia wniosku o dane świadczenie, ani tym bardziej datą w której organ właściwy wydaje decyzję przyznającą świadczenie. Moment powstania prawa do świadczeń rodzinnych określa data, od której konkretna osoba, w konkretnym przypadku, na podstawie wniosku o konkretne świadczenie rodzinne, spełnia warunki do tego świadczenia.

Jeśli w indywidualnej sprawie rozpatrywanej przez organ właściwy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, niezależnie od daty złożenia wniosku i daty wydawania decyzji przez organ właściwy, okaże się, że wnioskowane świadczenie należy przyznać za okres przed wejściem w życie ww. ustawy (czyli prawo do świadczenia powstało przed wejściem w życie ww. ustawy), to zgodnie z ww. przepisem przejściowym, sprawa rozpatrywana będzie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Oznacza to, że jeśli w indywidualnej sprawie prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje za okres przed 1 stycznia 2012 r (np. od 1 listopada lub 1 grudnia 2011 r.), w sprawie znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją, niezależnie od tego z jaką datą zostanie wydana decyzja administracyjna. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego został złożony po 10 grudnia 2011 r. i organ właściwy nie zdążył przeprowadzić postępowania wyjaśniającego oraz wydać decyzji do końca 2011 roku. Również w przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub rodzinnej strony, mającej wpływ na prawo do świadczeń, weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych za okres przed 1 stycznia 2012 r., powinna nastąpić w oparciu o przepisy dotychczasowe.


Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania wniosku, nie ma podstaw do żądania ponownego składania wniosku według nowego wzoru (przepisywania wniosku) lub ponownego składania dokumentów zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przejdź do:
Świadczenia rodzinne->Wysokość i rodzaje świadczeń
Świadczenia rodzinne->Kryterium dochodowe

Źródło:
http://www.mpips.gov.pl