SR - Kiedy składać wniosek

Terminy składania wniosków
 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane.
 2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  Zgodnie z art. 26 ust 3 i 4 dla osób, które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów na nowy okres zasiłkowy do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługująch za m-c listopad nastąpi do dnia 30-go listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1-go października do 30-go listopada ustalanie prawa do swiadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

  Przejdź do:
  Świadczenia rodzinne->Wysokość i rodzaje świadczeń
  Świadczenia rodzinne->Kryterium dochodowe

  Źródło:
  http://www.mpips.gov.pl