Rodzina 500 plus


Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami. Pobierz
Informator dla mieszkańców Świdnika przygotowany przez MOPS. Pobierz
Informator przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobierz

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w tut. Ośrodku formie papierowej lub za pośrednictwem poczty oraz przez Internet, za pomocą czterech kanałów:
portal empatia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eu
portal usług elektronicznych ZUS https://pue.zus.pl/portal/rejestracja.npi
portal ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal
bankowość elektroniczną.
Przejdź do świadczenie rodzinne:
Świadczenia rodzinne->Wysokość i rodzaje świadczeń
Świadczenia rodzinne->Dodatki do zasiłku rodzinnego

Źródło:
http://www.mpips.gov.pl