Zadania pracownika socjalnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdniku, w rejonach opiekuńczych pracuje 15 pracowników socjalnych.
Do zadań pracownika socjalnego zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej należy w szczególności:
  1. praca socjalna
  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
  4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudenj sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
  5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatynych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
  8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną systucję życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usłsugi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
  9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.