"CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik"

Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku realizuje projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik"
ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo貫cznej
Dzia豉nie 7.1 Rozw鎩 i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddzia豉nie 7.1.1 Rozw鎩 i upowszechnianie aktywnej integracji przez o鈔odki pomocy spo貫cznej

CEL PROJEKTU
Realizacja projektu jest odpowiedzi na pog喚biaj帷y i zdiagnozowany problem wykluczenia spo貫cznego wielu mieszka鎍闚 安idnika. Niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe, trudno軼i finansowe w zaspokajaniu potrzeb, ograniczony dost瘼 do d鏏r i 鈔odk闚 kszta販enia i kultury oraz brak wzorca i wsparcia ze strony rodziny s efektem przemian gospodarczych ostatnich lat i poci庵aj za sob dysfunkcje w prawid這wym wype軟ianiu r鏊 rodzinnych i spo貫cznych. Potrzeba realizacji projektu wynik豉 z konieczno軼i przeciwdzia豉nia zjawisku marginalizacji i degradacji spo貫cznej poszczeg鏊nych cz這nk闚 rodzin 鈍idnickich. Celem g堯wnym projektu jest pomoc 鈍iadczeniobiorcom Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w 安idniku zagro穎nym wykluczeniem spo貫cznym w adaptacji do zmieniaj帷ych warunk闚 spo貫czno-gospodarczych poprzez zwi瘯szenie aktywno軼i zawodowo-spo貫cznej.

ZGODNO汎 z DOKUMENTAMI
Realizacja projektu jest zgodna z Programem Operacyjnym Kapita Ludzki - Priorytetem VII, Planem Dzia豉nia na rok 2010, Strategi Rozwoju Wojew鏚ztwa Lubelskiego na lata 2006-2020 w kwestii wspierania os鏏 i rodzin dotkni皻ych d逝gotrwa造m bezrobociem oraz Gminn Strategi Rozwi您ywania Problem闚 Spo貫cznych ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem program闚 pomocy spo貫cznej, profilaktyki i rozwi您ywania problem闚 alkoholowych i innych w mie軼ie 安idniku przyj皻 Uchwa陰 nr XXIII/183/2004 Rady Miasta 安idnik z dnia 2.12.2004r.

ADRESACI PROJEKTU
Beneficjentami ostatecznymi projektu w roku 2008 by造 osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urz璠zie Pracy w 安idniku:
 • 16 os鏏 - w tym 12 os鏏 d逝gotrwale bezrobotnych/, korzystaj帷e ze 鈍iadcze pomocy spo貫cznej i borykaj帷e si z wieloma wsp馧istniej帷ymi problemami /samotne rodzicielstwo, niepe軟osprawno嗆 cz這nka rodziny, ub鏀two/;
Od 2009r. mo磧iwe jest wsparcie os鏏 zar闚no bezrobotnych jak r闚nie pracuj帷ych zawodowo lub ucz帷ych si, lecz zagro穎nych wykluczeniem spo貫cznym:
 • 19 os鏏 - w tym 5 os鏏 d逝gotrwale bezrobotnych.
W roku 2010 do udzia逝 w projekcie zakwalifikowano 34 osoby.

NARZ犵ZIA REALIZACJI PROJEKTU
Uczestnicy projektu deklaruj wsp馧prac z pracownikiem socjalnym na rzecz wyj軼ia z trudnej sytuacji 篡ciowej. Warunki udzielonego wsparcia oraz realizacji poszczeg鏊nych zada wynikaj帷ych z zada projektu okre郵a umowa pomi璠zy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym w formie KONTRAKTU SOCJALNEGO. Kontrakt socjalny ma na celu okre郵enie sposobu wsp馧dzia豉nia w rozwi您ywaniu problem闚 osoby znajduj帷ej si w trudnej sytuacji 篡ciowej, umo磧iwienia aktywizacji spo貫czno-zawodowej oraz przeciwdzia豉nia wykluczeniu spo貫cznemu. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projekt闚 systemowych o鈔odk闚 pomocy spo貫cznej" uczestnik projektu obj皻y jest kompleksowym wsparciem w formie:
 • Zasi趾闚 i pomocy w naturze na zaspokojenie niezb璠nych potrzeb;
 • Pracy socjalnej Instrument闚 aktywnej integracji, do kt鏎ych nale膨:
  • aktywizacja zawodowa /uczestnictwo w zaj璚iach Centrum Integracji Spo貫cznej, Klubu Integracji Spo貫cznej, reintegracja zawodowa u pracodawcy, dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania, doradztwo zawodowe/;
  • aktywizacja edukacyjna /skierowanie i sfinansowanie zaj耩 szkolnych zwi您anych z uzupe軟ieniem wykszta販enia, kszta販enie ustawiczne maj帷e na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie zawodowe, podnoszenie kompetencji o charakterze zawodowym/;
  • aktywizacja zdrowotna /sfinansowanie bada profilaktycznych w zwi您ku z mo磧iwo軼i podj璚ia zatrudnienia, terapia psychologiczna, rodzinna, korekcyjno-edukacyjna dla sprawc闚 przemocy, terapia dla os鏏 uzale積ionych od alkoholu, turnusy rehabilitacyjne dla os鏏 niepe軟osprawnych/;
  • aktywizacja spo貫czna /uczestnictwo w 鈍ietlicach, klubach wsparcia, us逝gi wspieraj帷e animacj lokaln, wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych w tym: asystent rodzinny, treningi i warsztaty podnosz帷e kompetencje spo貫czne i zawodowe, interwencja i poradnictwo w kryzysowych sytuacjach rodzinnych.
REZULTATY PROJEKTU
Dzi瘯i wsparciu w ramach projektu zwi瘯sz si szanse i mo磧iwo軼i w kierunku podj璚ia pracy, zwi瘯sz si zawodowe i osobiste aspiracje co do zaspokojenia potrzeb wy窺zego rz璠u. Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie i zastosowanie wiedzy na temat w豉snych mo磧iwo軼i psychospo貫cznych i zdolno軼i w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiej皻no軼i wykorzystywania swojego potencja逝 i aktywno軼i do konstruktywnego kszta速owania swojej przysz這軼i i lokalnego otoczenia.

KOSZTY PROJEKTU
2008r. i 2009r.:
Wydatki og馧em: 241 082,74 z z czego:
 • Dofinansowanie UE 211 546,74 z
 • 字odki w豉sne bud瞠tu jednostki terytorialnej 29 563,00 z
Zadanie nr 1: Aktywna integracja tj. sfinansowanie dla 35 os鏏 kurs闚 zawodowych o profilu:
 • Fryzjerskim
 • Gastronomiczno-cukierniczym
 • Kadrowo-ksi璕owym
 • Handlowym z obs逝g kasy fiskalnej
 • Obs逝gi w霩k闚 wid這wych
 • Spawalniczym
 • Prowadzenia pojazd闚 kat.B oraz C+E
 • Opiekun os鏏 niepe軟osprawnych
 • Sporz康zanie 鈍iadectw energetycznych budynku
W ramach tego zadania uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach podnosz帷ych kompetencje spo貫czne przeprowadzonych przez O鈔odek Terapii i Rozwoju w 安idniku.
字odki w豉sne jednostki samorz康u terytorialnego: 29 563,00 z - 鈔odki na zasi趾i celowe dla uczestnik闚 projektu /na zakup 篡wno軼i, odzie篡 oraz dojazdy na kurs zawodowy/ W roku 2010r. projekt opiewa na kwot 315 307,33 z z czego wk豉d w豉sny stanowi 10,5% - 33 107,27 z obejmuj帷 wsparciem 34 osoby.
Planowane s kursy zawodowe dla 34 os鏏 w nast瘼uj帷ych kierunkach:
 • Sprzedawca z obs逝g kasy fiskalnej i komputera
 • Gastronom z obs逝g kasy fiskalnej
 • Ksi璕owo嗆
 • Fryzjer-kosmetolog
 • Opiekun os鏏 starszych
 • Magazynier z obs逝g w霩k闚 wid這wych
 • Spawacz
 • Grafik komputerowy
 • Prawo jazdy kat.B
Ponadto uczestnicy projekt odb璠 udzia w warsztatach podnosz帷ych kompetencje spo貫czne.