Archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty19.07.2013


Projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na _zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" w zakresie zadań Nr 1, Nr 2, i Nr 3.
Znak sprawy: OP.III-AE.3410/39/EFS/2013


Zobacz całe zawiadomienie
Ogłoszenie o przetargu03.07.2013


Projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. "CZAS NA ZMIANY"-systemowy projekt MOPS Świdnik"
Znak sprawy: OP.III.AE-3410/39/EFS/2013


Zobacz całe ogłoszenie
Specyfikacka istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - Szczegółowy program

Załącznik nr 9A - Wzór umowy na kursy

Załącznik nr 9b - Wzór umowy nn kursy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty27.06.2013


Projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 , Nr 9 oraz o unieważnieniu postępowania zadania Nr 10 (znak sprawy OP.III-AE.3410/19/EFS/2013)
Pobierz zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM06.06.2013
Przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach systemowego projektu MOPS Świdnik "CZAS NA ZMIANY"

Znak sprawy: OP.III.AE-3410/19/EFS/2013

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań od nr 1 do nr 10

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór - formularz ofertowy dla zadań od nr 1 do nr 10

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla wszystkich zadań

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług dla wszystkich zadań

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dla wszystkich zadań

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia uprawnienia, dla wszystkich zadań

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, dla wszystkich zadań

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór informacji grupa kapitałowa, dla wszystkich zadań.

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór formularza szczegółowy program szkolenia lub kursu, dla wszystkich zadań/kursu

Załącznik nr 10A do SIWZ - Wzór umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 10B do SIWZ - Wzór umowy dla zadań od nr 2 do nr 10

Sondaż - serial "Głeboka woda"04.06.2013
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - Link do sondażu

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu Głęboka woda na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Komputery dla mieszkańców Świdnika09.04.2013

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Komputery dla mieszkańców Świdnika
Informujemy, że w dniach 2 - 22 kwietnia 2013 r. przeprowadzony zostanie nabór uczestników do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II w ramach którego 30 osób z terenu naszego miasta otrzyma bezpłatnie:
 • Komputer (zestaw komputerowy)
 • Bezpłatny dostęp do Internetu
 • Szkolenie z zakresu obsługi komputera
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
 • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym .

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej dnia 24 sierpnia 2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta Świdnik oraz na stronie www.wykluczeniecyfrowe2.lubelskie.pl.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą do 22 kwietnia 2013 r. (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Miasta Świdnik
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15
21-047 Świdnik
z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu edycja II

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (81) 751-76-45.
Rodzina Wspierająca29.06.2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaprasza do udziału w programie:
Rodzina Wspierająca
W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2012 ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS w Świdniku poszukuje rodzin, które chciałyby nieść bezinteresowną pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie radzącym sobie w sprawowaniu właściwej opieki nad dziećmi. Wspieranie rodzin polegałoby na dzieleniu się swoim doświadczeniem życiowym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomocy w opiece nad dziećmi, nauczania właściwego funkcjonowania w środowisku oraz przekazywaniu właściwych wzorców i wartości. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu kryzysu w rodzinie wspieranej.
Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania godnego naśladowania funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Praca ta jest swego rodzaju misją, której efektem będzie wzmocnienie rodziny w pełnieniu funkcji rodzicielskiej oraz rozwijanie w najmłodszym pokoleniu właściwych postaw życiowych.
Zachęcamy do współpracy rodziny, którym przekazano tradycyjne wartości a wzrastanie w klimacie miłości i ciepła domu rodzinnego zapewniło zdrowe fundamenty do kształtowania własnego życia.

Rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej prosimy o zgłaszanie się do oddziału MOPS w Świdniku przy ul. Niepodległości 19 lub telefonicznie
469-70-58
791-596-428

Zmiana siedziby ZPS22.06.2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuje, że od miesiąca czerwca 2012r. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przyjmuje interesantów w nowej siedzibie ,która mieści się w Świdniku przy ul. Niepodległości 19.
tel. 469-70-58

Serdecznie zapraszamy.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA11.10.2012


Projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Świdnik, 11.10.2012r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej MOPS
w dniu 11.10.2012r.


OP.III-AE.3410/77/EFS/2012

Na podstawie art.92 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul.Kard.Wyszyńskiego 12, Tel.fax + 48 81 468-69-00


Zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Dot.ogłoszenia o zamówienia w BZP nr 364104 2012 z dnia 25.09.2012r.

Złożono: 2 oferty

Oferty odrzucone: 0

1. Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz .U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm./, po zatwierdzeniu Wniosku Komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania Nr 1 Monter instalacji sanitarnych kurs zawodowy, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (oferta nr 2 uzyskująca 100 pkt w zadaniu):

Zadanie Nr 1 Monter instalacji sanitarnych kurs zawodowy
Nr oferty Nazwa, adres Oferenta Cena oferty brutto Punktacja przyznana ofercie wg kryterium oceny ofert
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.Królewska 15, 20-109 Lublin 14 100,00 57,59 pkt
2 Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin 8 119,50 100,00 pkt


2. Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz .U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm./, po zatwierdzeniu Wniosku Komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przetargowe w zakresie Zadania Nr 2 Prawo jazdy Kat.C, zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Postępowanie przetargowe w zakresie zadania nr 2 zostało unieważnione z tego względu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz .U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm./
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi25.09.2012

Świdnik: Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY
- systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 364104 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

Zobacz całe ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz specyfikację


W celu usprawnienia procedury składania ofert MOPS w Świdniku udostępnia załączniki w wersji doc.
Jednocześnie informujemy, że jakakolwiek zmiana w merytorycznej treści w/w załączników jest niedopuszczalna.
Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej *.doc:

Zał. nr 1c - wzór umowy na szkolenie z zakresu prawa jazdy kat.C

Zał. nr 1d - wzór umowy na szkolenie zawodowe

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 4 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

Zał. nr 5 - wykaz usług

Zał. nr 6 - Wykaz osób

Zał. nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

Zał. nr 8 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA14.09.2012

Projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Świdnik, 14.09.2012r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej MOPS
w dniu 14.09.2012r.


OP.III-AE.3410/50/EFS/2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.92 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku,
21-040 Świdnik, ul.Kard.Wyszyńskiego 12, Tel.fax + 48 81 468-69-00
Zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Dot.ogłoszenia o zamówienia w BZP nr 320366 2012 z dnia 29.08.2012r.

Złożono: 16 ofert
Oferty odrzucone: 2
Wybór oferty najkorzystniejszej (firmy uzyskujące 100 pkt w danym zadaniu):
zobacz wyniki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania14.09.2012

Projekt "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Świdnik 14.09.2012r.

OP.III-AE.3410/49/EFS/2012

Umieszczono
na tablicy ogłoszeń MOPS
i stronie internetowej
w dniu 14.09.2012r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
(informacja o rozstrzygnięciu przetargu w zakresie zadania nr 6 i 10)


Niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, że na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 12.09.2012r., dotyczącym wyboru oferty na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Zadanie nr 6 (Monter instalacji sanitarnych kurs zawodowy) i Zadanie Nr 10 Prawo jazdy kat.C oraz po zatwierdzeniu wniosku komisji przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku:

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm./ postępowanie przetargowe na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Zadanie nr 6 (Monter instalacji sanitarnych kurs zawodowy) i Zadanie Nr 10 (Prawo jazdy kat.C) zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Postępowanie przetargowe w w/w zakresie (zadaniach nr 6 i 10) zostało unieważnione z tego względu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz .U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm./. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione.
Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu31.08.2012

Świdnik, dnia 31.08.2012r.

OP.III-AE.3410/41/EFS/2012

Wg rozdzielnika
(otrzymują wszyscy uczestnicy przetargu,
którzy pobrali materiały szkoleniowe)

W związku z otrzymanymi zapytaniami od jednego z oferentów dotyczącymi dokumentacji przetargu nieograniczonego na:
Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późń.zmianami) informuje:

Treść zapytania:
 1. Jakie badania lekarskie należy zapewnić uczestnikom szkolenia w zadaniu nr 8 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera ?
 2. Program szkolenia w zad.8 wynosi 150 godzin. Czy zakres szkolenia, który Państwo podali można rozszerzyć o inne tematy związane ze sprzedażą?
 3. Jeżeli szkolenie będzie odbywało się na terenie Lublina, to czy koszty dojazdu kursantów pokrywa Wykonawca?
Odpowiedź na zapytanie:
 1. Zgodnie z pkt 4.4 b, pkt 16 SIWZ oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ Wykonawca jest zobligowany do organizacji i przeprowadzenia badań lekarskich kwalifikujących do udziału w szkoleniu/kursie. Zakres przeprowadzonego badania lekarskiego uzależniony jest od rodzaju i wymogów podjęcia szkolenia. Dla przykładu przy zadaniu nr 8 oraz zadaniu nr 5 badanie profilaktyczne wstępne z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowo badanie do książeczki zdrowia z zaświadczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych).
 2. Realizacja zadania nr 8 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera winna obejmować podaną w zał. nr 7 do SWIZ tematykę z bezwzględnym wymogiem 150 godzin szkolenia oraz przygotowaniem kursanta do pracy w charakterze sprzedawcy.
 3. Zgodnie z pkt 16 SIWZ oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ Wykonawca nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu kursantów do miejsca odbywania szkolenia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi29.08.2012

Świdnik: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Numer ogłoszenia: 320366 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
Zobacz całe ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz specyfikację


W celu usprawnienia procedury składania ofert MOPS w Świdniku udostępnia załączniki w wersji doc.
Jednocześnie informujemy, że jakakolwiek zmiana w merytorycznej treści w/w załączników jest niedopuszczalna.
Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej *.doc:

Zał. nr 1a - wzór umowy na szkolenie z zakresu prawa jazdy kat.B

Zał. nr 1b - wzór umowy na terapię i trening kompetencji

Zał. nr 1c - wzór umowy na szkolenie z zakresu prawa jazdy kat.C

Zał. nr 1d - wzór umowy na szkolenie zawodowe

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 4 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

Zał. nr 5 - wykaz usług

Zał. nr 6 - Wykaz osób

Zał. nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

Zał. nr 8 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia
Oferta na doradztwo zawodowe05.07.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (na usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu "CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie finansowana ze środków projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Opis stanowiska:
 • Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (SIWZ wraz z załącznikami);
 • Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia publicznego (protokoły, korespondencja z oferentami, wykonawcami);
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji procedury zamówienia publicznego (UZP, oferenci, wykonawcy);
 • Koordynacja i nadzór czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych;
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
Wymagane dokumenty:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w obszarze zamówień publicznych;
 3. CV;
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2012 roku o godz.14.00.
 6. Dokumenty należy składać w sekretariacie MOPS w Świdniku pokój nr 4. W nieprzekraczalnym terminie. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia do MOPS w Świdniku, dokumenty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta na doradztwo zawodowe22.06.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaprasza do złożenia oferty na
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Doradztwo zawodowe będzie miało na celu:
  • Określenie kierunku dalszej aktywizacji zawodowej uczestnika projektu;
  • Indywidualną ocenę przydatności uczestnika projektu do wykonywania określonego zawodu;
  • Opracowanie indywidualnych opinii dotyczących uczestnika projektu.
 2. Miejsce wykonania zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ul.Wyszyńskiego 12.
 3. Termin wykonania zamówienia: 3.07-31.08.2012r.
 4. Zakres współpracy Zamawiającego z oferentem: umowa-zlecenie finansowana ze środków projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Wymiar czasu pracy - 100 godzin w tym:
  • 80 godzin 2 spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem projektu;
  • 20 godzin współpraca z pracownikiem socjalnym, koordynatorem, animatorem programu lokalnego, sporządzenie indywidualnych opinii dotyczących ścieżki reintegracyjnej uczestników projektu
 5. Wymagania Zamawiającego:
  • wykształcenie wyższe magisterskie
  • uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego;
  • min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz.12.00.
 7. Dokumenty należy składać w sekretariacie MOPS w Świdniku pokój nr 4.
 8. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
  • Formularz ofertowy (zał nr 1)
  • Oświadczenie o stażu pracy na stanowisku doradcy zawodowego (zał nr 2)
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał nr 3)
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku doradcy zawodowego.
 9. Kryterium oceny ofert:
a) Cena zawarta w formularzu ofertowym (za wykonanie usługi) 30%

Najniższa stawka (cena ofertowa brutto)
--------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium
Stawka badanej oferty (ceny ofertowej brutto)

b) Doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego 30%
W tym:
Doświadczenie od 3 do 5 lat 10%
Doświadczenie od 6 do 10 20%
Doświadczenie powyżej 10 lat 30%


c) Posiadane uprawnienia 40%
W tym:
uprawnienia doradcy zawodowego IIo 40%
uprawnienia doradcy zawodowego Io 25%
uprawnienia doradcy zawodowego 15%

Załączniki do pobrania

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Oferta na doradztwo zawodowe13.06.2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaprasza do złożenia oferty na

przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
  Doradztwo zawodowe będzie miało na celu:
  • Określenie kierunku dalszej aktywizacji zawodowej uczestnika projektu;
  • Indywidualną ocenę przydatności uczestnika projektu do wykonywania określonego zawodu;
  • Opracowanie indywidualnych opinii dotyczących uczestnika projektu.
 2. Miejsce wykonania zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ul.Wyszyńskiego 12.
 3. Termin wykonania zamówienia: 3.07-31.08.2012r.
 4. Zakres współpracy Zamawiającego z oferentem: umowa-zlecenie finansowana ze środków projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 5. Wymagania Zamawiającego:
  • Min. Wykształcenie wyższe;
  • Uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego;
  • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz.12.00.
 7. Dokumenty należy składać w sekretariacie MOPS w Świdniku pokój nr 4.
 8. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
  • Formularz ofertowy (zał nr 1)
  • Oświadczenie o stażu pracy na stanowisku doradcy zawodowego (zał nr 2)
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał nr 3)
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku doradcy zawodowego.
 9. Kryterium oceny ofert:
a) Cena zawarta w formularzu ofertowym (za wykonanie usługi) 30%

Najniższa stawka (cena ofertowa brutto)
--------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium
Stawka badanej oferty (ceny ofertowej brutto)

b) Doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego 30%

W tym:
Doświadczenie od 3 do 5 lat 15%

Doświadczenie powyżej 5 lat 30%

c) Posiadane wykształcenie 40%

W tym:
Wykształcenie wyższe i uprawnienia doradcy zawodowego IIo 40%
Wykształcenie wyższe i uprawnienia doradcy zawodowego Io 25%
Wykształcenie wyższe i uprawnienia doradcy zawodowego 15%

Załączniki do pobrania

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Ogłoszenie o wyniku postępowania10.10.2011
OP.III-AE.3410/79/EFS/2011

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UZP MOPS i stronie internetowej w dniu 10.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, tel. (+48 81) 468 69 00, fax. (+48 81) 468 69 00, informuje o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Złożonych ofert: 8, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Wybrano ofertę: bez wyboru przetarg unieważniony
Zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ komisja postanowiła unieważnić w/w postępowanie przetargowe, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


Uzasadnienie
W związku z tym, iż osoby zakwalifikowane do realizacji projektu zrezygnowały z uczestnictwa w oferowanej im formie aktywizacji (co nastąpiło już w trakcie postępowania o zamówienie-po otwarciu ofert), Zamawiający postanowił unieważnić zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm./, w/w postępowanie przetargowe.
Zobacz całe ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku postępowania30.09.2011
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, tel. (+48 81) 468 69 00, fax. (+48 81) 468 69 00, informuje o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz całe ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu usługi06.09.2011
Świdnik: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 237681 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zobacz całe ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz specyfikację
W celu usprawnienia procedury składania ofert MOPS w Świdniku udostępnia załączniki w wersji doc. Jednocześnie informujemy, że jakakolwiek zmiana w merytorycznej treści w/w załączników jest niedopuszczalna.
Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej *.doc:
Zał. nr 1 do SIWZ - wzór umowy 1A - na zadanie nr 1

Zał. nr 1 do umowy - wzór umowy 1B - na zadanie nr 2

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. nr 5 - Wykaz usług

Zał. nr 6 - Wykaz osób

Zał. nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

Zał. nr 8 - Szczegółowy program szkolenia
Ogłoszenie o wyniku zapytania02.09.2011
W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, przy wsparciu funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011r., projektu "Rodzina w Świdniku 2011" na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 12, w dniu 22.08.2011r. zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na udzielanie porad w punktach konsultacyjnych i prowadzenie zajęć dla rodziców.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym termin nadsyłania ofert upłynął dnia 30.08.2011r., o godz. 15.00.
Do udziału w postępowaniu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci.

Oferty zostały ocenione przez:
 1. Zastępcę kierownika MOPS w Świdniku Renatę Dobrowolską
 2. Koordynatora projektu - Leszka Kalickiego
 3. Kadrową projektu Teresę Piekarz
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiono w poniższej tabeli: Zobacz
Zapytanie ofertowe22.08.2011
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UDZIELANIE PORAD W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH I PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA RODZICÓW, W RAMACH PROGRAMU "RODZINA W ŚWIDNIKU 2011"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnik, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców opracował program "RODZINA W ŚWIDNIKU 2011". Jest on kontynuacją realizowanych w poprzednich latach programów ,,Wsparcie rodziny świdnickiej , ,,Rodzina w Świdniku 2009 oraz ,,Rodzina w Świdniku 2010 . Na realizację programu pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji celowej na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W programie za priorytetowy traktowany jest rozwój środowiskowej pomoc dla rodzin, szczególnie takich, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych, czy też mają problemy w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Podstawą działań jest utworzenie punktów konsultacyjnych w placówkach oświatowych na terenie Świdnika, oraz prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. W punktach konsultacje dla dzieci, rodziców, kadry placówek jak również wszystkich mieszkańców Świdnika porad udziela będą specjaliści pracy z rodziną, psychologowie, mediator i prawnik. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych, polegających na udzielaniu porad w punktach konsultacyjnych oraz prowadzeniu zajęć otwartych dla rodziców, w ramach projektu "Rodzina w Świdniku 2011"

Zobacz całe ogłoszenie
Formularz oferty22.08.2011
Formularz zgłoszeniowy do składania ofert na udzielanie porad w punktach konsultacyjnych i prowadzenia zajęć dla rodziców, w ramach projektu "Rodzina w Świdniku 2011".

Pobierz formularz
Ogłoszenie08.06.2011
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (na usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na usługi szkoleniowe, których wartość przekracza kwotę 14 000 Euro, w ramach realizacji projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej a w szczególności:
  • Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (SIWZ wraz z załącznikami);
  • Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia publicznego (protokoły, korespondencja z oferentami, wykonawcami);
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji procedury zamówienia publicznego (UZP, oferenci, wykonawcy);
  • Koordynacja i nadzór czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne.
 2. Miejsce wykonania zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ul.Wyszyńskiego 12.
 3. Termin wykonania zamówienia: 20.06.2011r. 30.09.2011r.
 4. Zakres współpracy Zamawiającego z oferentem: umowa-zlecenie finansowana ze środków projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 5. Wymagania Zamawiającego:
  • Min. wykształcenie wyższe;
  • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
  • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1990r. o finansach publicznych;
  • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektów w ramach PO KL (dostępne na stronie www.efs.gov.pl) a w szczególności:
   • - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
   • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki
   • Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
  • Min. 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku ds.zamówień publicznych;
  • Studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2011 roku o godz.14.00.
 7. Dokumenty należy składać w sekretariacie MOPS w Świdniku pokój nr 4.
 8. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
  • Formularz ofertowy (zał nr 1)
  • Oświadczenie o stażu pracy w administracji publicznej (zał nr 2)
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał nr 3)
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 9. Kryterium oceny ofert:
a) Cena zawarta w formularzu ofertowym (za wykonanie usługi) 50%
Najniższa stawka (cena ofertowa brutto)
--------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium
Stawka badanej oferty (ceny ofertowej brutto).
b) Doświadczenie na stanowisku ds.zamówień publicznych 50%
W tym:
Doświadczenie od 3 do 5 lat 25%
Doświadczenie powyżej 5 lat 50%
Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ogłoszenie o wyniku postępowania21.07.2011
oznaczenie sprawy OP.III-AE.3410/36/1/EFS/2011

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń UZP MOPS
i stronie internetowej
w dniu 21.07.2011 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, tel. (+48 81) 468 69 00, fax. (+48 81) 468 69 00, informuje o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zobacz całe ogłoszenie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (informacja o rozstrzygnięciu przetargu) 21.07.2011
oznaczenie sprawy OP.III-AE.3410/36/2/EFS/2011

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń UZP MOPS
i stronie internetowej
w dniu 21.07.2011 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (informacja o rozstrzygnięciu przetargu)

Niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, że na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 21.07.2011 r., dotyczącym wyboru oferty na:
Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zobacz całe zawiadomienie o uniewanieniu postępowania
Odpowiedź na zapytanie ofertowe11.07.2011
Świdnik, dnia 11.07.2011r.

OP.III-AE.3410/29/EFS/2011

Wg rozdzielnika
(otrzymują wszyscy uczestnicy przetargu, którzy pobrali materiały przetargowe)

Dotyczy: materiałów przetargowych na wykonanie zadania:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W związku z otrzymanym zapytaniem od jednego z oferentów dotyczących materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm./; informuje:

Treść zapytania
Prosiłabym o wyjaśnienie następującej kwestii. Otóż w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 4.4 g) piszą Państwo: "zapewnienia usługi cateringowej w formie ciepłego posiłku przy szkoleniu trwającym ponad 6 godzin dziennie, w pozostałych przypadkach serwisu kawowego warunek ten nie dotyczy zadania Nr 11" Z tego zapisu wynika, że przy kursie kat. B nie jest wymagana usługa cateringowa ani usługa serwisu kawowego. Jednak we wzorze umowy C (paragraf 2 pkt. 6) występuje zapis o zapewnieniu usługi serwisu kawowego. Jak widać, pojawia się pewna nieścisłość. Składając dokumenty przetargowe oświadczamy jednocześnie, że akceptujemy warunki w SIWZ oraz umowy, które są ze sobą niezgodne.


Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na zapytanie
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące punktu 4.4 SIWZ przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej tj.: "zapewnienia usługi cateringowej w formie ciepłego posiłku przy szkoleniu trwającym ponad 6 godzin dziennie, w pozostałych przypadkach serwisu kawowego warunek ten nie dotyczy zadania nr 11"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuje, iż charakter realizowanego przedmiotu zamówienia tj.zadania nr 11 kurs prawa jazdy kat.B, wskazuje na zastosowanie serwisu kawowego jedynie podczas prowadzonych zajęć teoretycznych, w związku z czym znajdujący się zapis we wzorcu umowy jest zasadny. Z uwagi na to, że zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia określone w pkt 4.4 SIWZ dotyczą realizacji wszystkich zadań, zapis określony w pkt 4.4 g SIWZ należy traktować jako warunek względny tj.: wymagany do spełnienia jedynie w ograniczonym zakresie uwzględniającym charakter realizowanego przedmiotu zamówienia i wzorzec umowy.
Informacja07.07.2011
OP.III-AE.3410/28/EFS/2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Ogłoszenie:
zobacz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zobacz

Załączniki do pobrania:
Wzór umowy 1A

Wzór umowy 1B

Wzór umowy 1C

Formularz oferty

Oświadczenie z art.22 ust. 1

Oświadczenie z art.24 ust. 1 o nie podleganiu wykluczeniu

Wykaz usług

Wykaz osób

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy program szkolenia


W celu usprawnienia procedury składania ofert MOPS w Świdniku udostępnia załączniki w wersji doc. Jednocześnie informujemy, że jakakolwiek zmiana w merytorycznej treści w/w załączników jest niedopuszczalna.
Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej *.doc:
Wzór umowy 1A

Wzór umowy 1B

Wzór umowy 1C

Formularz oferty

Oświadczenie z art.22 ust. 1

Oświadczenie z art.24 ust. 1 o nie podleganiu wykluczeniu

Wykaz usług

Wykaz osób

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy program szkolenia

Ogłoszenie04.05.2011
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Doradztwo zawodowe będzie miało na celu:
  • Określenie kierunku dalszej aktywizacji zawodowej uczestnika projektu;
  • Indywidualną ocenę przydatności uczestnika projektu do wykonywania określonego zawodu;
  • Opracowanie indywidualnych opinii dotyczących uczestnika projektu.
 2. Miejsce wykonania zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ul.Wyszyńskiego 12.
 3. Termin wykonania zamówienia: 16.05.2011r. 10.06.2011r.
 4. Zakres współpracy Zamawiającego z oferentem: umowa-zlecenie finansowana ze środków projektu CZAS NA ZMIANY systemowy projekt MOPS Świdnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 5. Wymagania Zamawiającego:
  • Min. Wykształcenie wyższe;
  • Uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego;
  • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2011 roku o godz.14.00.
 7. Dokumenty należy składać w sekretariacie MOPS w Świdniku pokój nr 4.
 8. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
  • Formularz ofertowy (zał nr 1)
  • Oświadczenie o stażu pracy na stanowisku doradcy zawodowego (zał nr 2)
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał nr 3)
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku doradcy zawodowego.
 9. Kryterium oceny ofert:
a) Cena zawarta w formularzu ofertowym (za wykonanie usługi) 30%


Najniższa stawka (cena ofertowa brutto)
--------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium
Stawka badanej oferty (ceny ofertowej brutto)


b) Doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego 30%
W tym:
Doświadczenie od 3 do 5 lat 15%
Doświadczenie powyżej 5 lat 30%

c) Posiadane wykształcenie 40%
W tym:
Wykształcenie wyższe i uprawnienia doradcy zawodowego IIo 40%
Wykształcenie wyższe i uprawnienia doradcy zawodowego Io 25%
Wykształcenie wyższe i uprawnienia doradcy zawodowego 15%

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ogłoszenie28.12.2010
o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego: świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta Świdnika w miejscu ich zamieszkania, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 27.12.2010r, postępowania konkursowego do realizacji w/w zadania została wybrana oferta Stowarzyszenia "Egida" ul. Orlanda 6, 20-712- Lublin.

Przyznana dotacja na 2011r. wynosi:
 • usługi opiekuńcze 700 000,- zł.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 250 000,-zł.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Anna Waszczuk-Listowska
Ogłoszenie o wyniku postępowania05.10.2010
Świdnik, dnia 05.10.2010r.
OP.III-AE.3410/93/EFS/2010
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz profilaktycznych badań lekarskich dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zadanie nr 1 (część I) Fryzjer - kosmetolog z umiejętnością stylizacji paznokci:

Wybrana została oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania zawiadomienia, tj. 11.10.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Nr oferty 3
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
SANNORT Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 75
27-600 Sandomierz
Stawka za godzinę szkolenia - 100%
59,50

Nr oferty 6
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR
ul. Narutowicza 62
20-013 Lublin
Stawka za godzinę szkolenia - 100%
100


Zadanie nr 2 (część II) - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze póżn.zmianami). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
Nr oferty 3
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
SANNORT Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 75
27-600 Sandomierz
Stawka za godzinę szkolenia - 100%
100
Ogłoszenie o wyniku postępowania13.09.2010
OP.III-AE.3410/80/EFS/2010
Świdnik, 13.09.2010r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz profilaktycznych badań lekarskich dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wybrana została oferta złożona przez:
 • Zadanie nr 3 (część III)
  Prawo jazdy kat. B - 19 osób wraz z przeprowadzeniem badań lekarskich związanych z uczestnictwem w kursie:

  Ośrodek Kształcenia Kierowców RAIDER Inż. Mariusz Krawiec, ul. Środkowa 12/35,21-040 Świdnik. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 20.09.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 • Zadanie nr 5 (część V) Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 33 osób wraz z przeprowadzeniem terapii psychospołecznej dla 1 osoby (łącznie 34 osoby): Ośrodek Terapii i Rozwoju Renata Puchala, Barbara Kasprzak s.c., ul. Kolejowa 3, 21-040 Świdnik. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 20.09.2010r.
  Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania06.09.2010
OP.III-AE.3410/76/EFS/2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz profilaktycznych badań lekarskich dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
 • Zadanie Nr 4: Profilaktyczne badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia (część 10) zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Informacja o wynikach naboru specjalistów do programu "Rodzina w Świdniku 2010r."20.08.2010
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wynikach naboru specjalistów do programu "Rodzina w Świdniku 2010r."

Psychologowie
 1. Kossowska Ewa
 2. Paszko Katarzyna
 3. Patyra Aneta
 4. Puchala Renata
 5. Sadowska Iwona
 6. Sztomberska Elżbieta
 7. Tyburczyk Magdalena
 8. Walczak Renata
Specjaliści d/s pracy z rodziną
 1. Daniło Jolanta
 2. Dobrowolska Renata
 3. Olejniczak Konrad
 4. Otręba Róża
 5. Radek Katarzyna
 6. Sidor Aleksandra
 7. Wierzchowska Monika
 8. Zielińska-Buta Iwona
Mediator
 1. Rębacz Monika
Prawnik
 1. Adamczyk Dawid
RODZINA W ŚWIDNIKU 201011.08.2010

RODZINA W ŚWIDNIKU 2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców opracował program "RODZINA W ŚWIDNIKU 2010", jest on kontynuacją realizowanych w poprzednich latach programów "Wsparcie rodziny świdnickiej" i "Rodzina w Świdniku 2009".

Na realizację programu pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji celowej na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Całkowity koszt projektu to 62 500 złotych, w tym dotacja z MPiPS - 50 000 zł, środki własne MOPS - 12 500 zł.

W naszym programie za priorytetowy uznajemy rozwój środowiskowej pomoc dla rodzin, szczególnie takich, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych, czy też mają problemy w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Cele te zostaną zrealizowane dzięki rozwojowi poradnictwa i terapii rodzin. Podstawą naszych działań jest utworzenie punktów konsultacyjnych w placówkach oświatowych na terenie Świdnika, oraz prowadzenie zajęć dla rodziców. W punktach konsultacje dla dzieci, rodziców, kadry placówek jak również wszystkich mieszkańców Świdnika prowadzić będą specjaliści pracy z rodziną, psychologowie, mediator i prawnik.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik do korzystania z porad specjalistów od września 2010r.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje psychologów, specjalistów ds. pracy z rodziną (w tym 1 osoba udzielająca pomocy przez Internet) , mediatora i prawnika chętnych do pracy w punktach konsultacyjnych oraz prowadzenia cyklu zajęć z rodzicami. Do zadań specjalistów w punktach należeć będzie w szczególności:

 • 1) wstępne diagnozowanie problemów i potrzeb rodzin oraz ustalenie sposobów ich rozwiązania,
 • 2) udzielanie konsultacji i porad,
 • 3) motywowanie do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu oraz ewentualne kierowanie do specjalistycznych placówek zajmujących się udzielaniem pomocy,
 • 4) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • 5) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowisku,
 • 6) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • 7) stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
 • 8) prowadzenie statystyki udzielanych porad/konsultacji,
 • 9) prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, prowadzonej wśród mieszkańców,
 • 10) prowadzenie poradnictwa prozdrowotnego, szczególnie w zakresie zapobiegania uzależnieniom,
 • 11) udzielanie konsultacji pracownikom grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni), którzy w ramach obowiązków służbowych mogą stykać się z problematyką przewidzianą w programie,
 • 12) współpraca z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnika, którzy będą odpowiedzialni za koordynację programu.

Do zadań prowadzących zajęcia z rodzicami należeć będzie w szczególności przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych dla rodziców, w czasie których nastąpi zapoznanie z metodami skutecznej psychoedukacji, ułatwiającymi opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych oraz budowanie relacji dorosły dziecko. W czasie zajęć rodzice będą mieli możliwość:

 • 1) doskonalić umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, wymiany doświadczeń,
 • 2) przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i podejmowania racjonalnych decyzji życiowych,
 • 3) wzmacniania więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi poprzez opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych,
 • 4) trenowania umiejętności wychowawczych.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria, które będą oceniane przy wyborze ofert:

  I. Wymagania niezbędne:
 • 1. Wykształcenie wyższe zgodne z charakterem udzielanych konsultacji;
 • 2. Doświadczenie w pracy z rodziną;
 • 3. Dodatkowe kursy i szkolenia.
  II. Wymagania pożądane:
 • 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • 2. Umiejętność organizowania pracy własnej;
 • 3. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • 4. Samodzielność, zaangażowanie;
 • 5. Znajomość możliwości udzielania różnych form pomocy mieszkańcom przez instytucje.
  III. Wymagane dokumenty:
 • 1. Życiorys (CV);
 • 2. List motywacyjny;
 • 3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe;
 • 4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującym prawem".

Dokumenty te należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wyszyńskiego 12, 21-040 Świdnik tel.(081) 468-77-15, (081) 468-69-00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "oferta współpracy - Rodzina w Świdniku 2010" do dnia 18.08.2010r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru MOPS w Świdniku zamieści na swojej stronie internetowej
- http://www.mops.swidnik.pl

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA06.08.2010
OP.III-AE.3410/57/EFS/2010
06.08.2010 Świdnik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wybrana została oferta złożona przez:
 • - Zadanie nr 1 (część I) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera:

  Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 7 , 20-111 Lublin.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.08.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
stawka za godzinę szkolenia - 100%
3
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul.Rynek 7 , 20-111 Lublin
100
5
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul.Królewska 15, 20-109 Lublin
78,77
13
Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin
77,98


 • - Zadanie nr 2 (część II) Gastronom z obsługą kasy fiskalnej:

  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.08.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
  Nr oferty
  Nazwa (firma) i adres wykonawcy
  stawka za godzinę szkolenia - 100%
  5
  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul.Królewska 15, 20-109 Lublin
  93,51
  14
  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  100


 • - Zadanie nr 3 (część III) Magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych:

  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.08.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
  Nr oferty
  Nazwa (firma) i adres wykonawcy
  stawka za godzinę szkolenia - 100%
  1
  Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr A. Górkiewicz, ul. Dobra 21, 20-350 Lublin
  94,59
  5
  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul.Królewska 15, 20-109 Lublin
  100
  14
  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  85,14


 • - Zadanie nr 5 (część V) Księgowość z obsługą kadr:

  Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 7 , 20-111 Lublin.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.08.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
  Nr oferty
  Nazwa (firma) i adres wykonawcy
  stawka za godzinę szkolenia - 100%
  3
  Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul.Rynek 7, 20-111 Lublin
  100
  2
  Firma 2000 Sp. z o.o. ul.Marconich 9/19, 02-954 Warszawa
  53,63
  12
  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  92,89


 • - Zadanie nr 6 (część VI) Spawanie w osłonie argonu i dwutlenku węgla:

  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.08.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
  Nr oferty
  Nazwa (firma) i adres wykonawcy
  stawka za godzinę szkolenia - 100%
  5
  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul.Królewska 15, 20-109 Lublin
  100


 • - Zadanie nr 8 (część VII) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie:

  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.08.2010r. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
  Nr oferty
  Nazwa (firma) i adres wykonawcy
  stawka za godzinę szkolenia - 100%
  5
  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul.Królewska 15, 20-109 Lublin
  100
  11
  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul.Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  85,53


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA30.07.2010
  OP.III-AE.3410/46/EFS/2010
  30.07.2010 Świdnik

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
  • Zadanie Nr 4: Fryzjer-kosmetolog z umiejętnością stylizacji paznokci (część 4) zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
  • Zadanie Nr 7: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (część 7) zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
  • Zadanie Nr 9: Prawo jazdy kat. B (część 9) zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
  • Zadanie Nr 10: Profilaktyczne badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia (część 10) zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
  • Zadanie Nr 11: Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 33 osoby wraz z przeprowadzeniem terapii psychospołecznej dla 1 osoby (część 11) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.