Świdnik: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach projektu _CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik_
Numer ogłoszenia: 149977 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyszyńskiego 12, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 468 69 00, faks 81 468 69 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach projektu _CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik_.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla uczestników i uczestniczek projektu ,_CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik_ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie 7 bloków tematycznych. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na następujące części - zadania: 1) Zadanie Nr 1 Szkolenie _Indywidualna terapia psychospołeczna z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych - dla grupy 34 osób 2) Zadanie Nr 2 kurs_ Cukiernik - dla maksymalnie 6 osób 3) Zadanie Nr 3 kurs_ Fryzjer - dla maksymalnie 7 osób 4) Zadanie Nr 4 kurs_ Spawacz w osłonie argonu - dla maksymalnie 3 osób 5) Zadanie Nr 5 kurs_ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i fakturowania - dla maksymalnie 8 osób 6) Zadanie Nr 6 kurs_ Florysta z obsługą kasy fiskalnej - dla maksymalnie 4 osób 7) Zadanie Nr 7 kurs_ Magazynier z obsługą wózka widłowego z napędem mechanicznym - dla maksymalnie 6 osób 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-4, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Przez wskazane w pkt III.4.1) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje należy rozumieć - Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności - tj. potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) gdy zaistnieje konieczność zmiany osoby/osób prowadzących szkolenie/kurs wskazanych w wykazie osób w szczególności w przypadkach losowych, z zastrzeżeniem, że zmiennik musi posiadać nie mniejsze doświadczenie i kwalifikacje; 2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminów lub miejsca prowadzenia zajęć, w szczególności z przyczyn niezawinionych przez strony lub jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe ich przeprowadzenie w ustalonym terminie lub miejscu. Zmiana terminu lub miejsca nie może spowodować zmiany standardu i ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 3) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej stawki VAT, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.swidnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku 21-040 Świdnik, ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, w pokoju nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku 21-040 Świdnik, ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, w pokoju nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane w 89,5% ze środków projektu _CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik_ - Zadanie Nr 1: Aktywna Integracja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (Umowa Ramowa zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Miejską Świdnik z dnia 18 lipca 2008r. nr POKL.07.01.01-06-019/08.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1-Szkolenie _Indywidualna terapia psychospołeczna z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - kurs_ Cukiernik.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3-kurs_ Fryzjer.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4 - kurs_ Spawacz w osłonie argonu.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5 -kurs_ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i fakturowania.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6 - kurs_ Florysta z obsługą kasy fiskalnej.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie Nr 7 - kurs_ Magazynier z obsługą wózka widłowego z napędem mechanicznym.